Athény vs. Sparta

22.01.2012 14:12

Athény

 • patronka města: bohyně moudrosti Athéna
 • první osídlení: 1. polovina 3. tisíciletí př.n.l.
 • kmeny: Ionové - ubráněni před Dóry
 • rozdělení na: 30 rodů, 12 frátrií a 4 fýly (viz. kapitola Řecko)

 

Drakón

 • 621 př.n.l. - sepsán první zákoník v Řecku (tzv. Drakónův zákoník)
 • ve většině případech se jednalo o tresty smrti

 

Solón

 • básník z aristolratické rodiny
 • jmenován archontem s mimořádnou mocí
 • vyhlásil všeobecnou amnestii (kromě vrahů a vlastizrádců)
 • zrušil otroctví pro dluhy

 

Solónovy reformy:

 • cíl: zmírnit rozpory mezi aristokraty a neurozenými
 • nová ústava:
 1. rozdělil občany do 4 tříd podle bohatství a majetku
 2. politické zrovnoprávnění bohatých řemeslníků a obchodníků s aristokracií
 3. 2 nejbohatší třídy mohly zastávat vyšší úřady a stály v čele armády
 4. 4. třída se účastnila zasedání lidového shromáždění
 5. otroci a cizinci bez občanských práv
 • výsledek: zlomena politická moc aristokracie

 

Tyranida v Athénách:

1. 546 př.n.l. - Peisistratos

 • podporoval chudé a střední vrstvu
 • rozkvět Athén (vystavěn Akropolis)
 • ražení drachmy

 

2. 510 př.n.l. - Kleisthenés

 • vydal novou ústavu (zrušil třídy - "všnichni mají stejná práva a povinnosti")
 • omezil moc aristokracie
 • zavedl 10 územních fýl (tzv. okrsky)
 • zavedl nové velení vojska - 10 strátégů
 • 507-417 př.n.l. - tavedl tzv. ostrakismos (viz. Slovníček)

 

Ostrakismos:

= na hliněnou střepinu (ostrakon) mohl každý svobodný občan napsat jméno muže, který ohrožuje bezpečnost státu či usiluje o uchvácení moci; podle výsledku hlasování většiny mohl být potrestán 10-letým vypovězením z Athén

- konal se každý rok

- cíl: zachování tyranie

zdroj: SOCHROVÁ, Marie. Athény: Ostrakismos. Praha 10: Fragment, 2011, s. 43. ISBN 978-80-253-0605-5.

 

3. 493-492 př.n.l. - Themistoklés

 • prosadil vybudování loďstva a přístavů
 • 471 př.n.l. - odsouzen ostrakismem do vyhnanství

 

443-429 př.n.l. - Periklés

 • 15-krát zvolen stratégem
 • ústava za Perikla (viz. obrázek):

 

 

1. Největší moc měl sněm (ekklésia)

 • zasedali do něj muži od 20 let

2. Nejvyšší výkonný orgán - rada (búlé)

 • 500 členů (50 z každé fýly)
 • úřadovala mezi zasedáními sněmu a projednávala věci pro sněm

3. Nejvyšší soudní orgán - porotní soud (héliaia)

 • 6000 členů; 1 rok

4. Sbor archontů

 • bez politického významu

5. Sbor 10 stratégů

 • vojenské velitelství, ale podřízené sněmu i radě

6. Areopag

 • soud pro věci náboženské a pro věci kultu

 

Školství a výchova v Athénách:

 • výuka čtení, psaní, počítání, kreslení, hudby, tělocviku
 • cíl výchovy: kalokagathia = spojení krásy těla i ducha
 • vojna: 2-letá
 • výchova oddělená (chlapci X dívky)
 • dívky měly horší postavení - nesměly se vzdělávat

 

 

Sparta

= Lakedaimón (území Lakónie)

 • měla agrární (zemědělský) charakter
 • před 1000 př.n.l. - příchod Dórů (ovládli původní řecké kmeny Achájů)
 • neměnná ústava (viz. obrázek), která se učila nazpaměť
 • ústavu stanovil první zákonodárce - Lykúrgos

 

     

 

1. Nejvyšší moc měl (lidový) sněm (apella)

 • zasedali v něm muži od 30 let
 • zasedal každý měsíc
 • schvaloval zákony, volil efory
 • rozhodoval o válce a míru

2. Rada starších (celkem 30 členů)

 • 28 starců (min. 60 let)
 • 2 králové (dědičné ze 2 rodů; vrchní velitelé a kněží)
 • doživotní funkce
 • měli rozhodovací funkci (ano X ne)

3. Sbor eforů

 • "dohlížitelé" - dohlíželi na krále

 

- půda ve Spartě byla státní a přidělována jednotlivým občanům (na jednoho 20-30 ha)

- sparťanské obyvatelstvo nepracovalo (pracovali otroci a původní obyvatelé)

 

Obyvatelstvo:

1. Dórové

 • plnoprávní občané
 • zasedali ve sněmu

2. Achajci

 • = perioikové
 • původní obyvatelé
 • řemeslníci, obchodníci

3. heilóty

 • otroci - časté vzpoury

 

Peloponéský spolek:

 • = sdružení městských států pod nadvládou Sparty » mocná vojenská síla
 • založen - 2. polovina 6. století př.n.l.
 • rozpuštěn roku 365 př.n.l.
 • konkurence Athén

 

Školství a výchova ve Spartě:

1. chlapci/muži:

 • už od dětství otužováni
 • základy čtení + učení zákonů a písní
 • od 7 let: společná výchova
 • 20-60 let: každý den výcvik
 • 30 let: plnoprávní občané; možnost založit si rodinu

 

2. děvčata/ženy:

 • lepší postavení ve společnosti než v Athénách
 • učení písní a tanců
 • mírnější výcvik