Křesťanství a úvod do středověku

29.01.2012 20:15

Křesťanství

Pro celý středověk je typické právě křesťanství. Této víře naslouchá celá Evropa a je jí plně oddána. Věří se už pouze v jedoho boha a to JEŽÍŠE KRISTA, který se narodil v Jeruzalémě. Hlavou celé křesťanské víry je papež, který má své sídlo v Římě (s postupem času se papežský dvůr přesouvá do Avignonu, poté se však opět stěhuje zpět do Říma). Kniha, ke které vzhlížejí všichni křesťané se nazývá BIBLE. Ta se dělí na STARÝ a NOVÝ ZÁKON. Křesťané se také musejí řídit tzv. DESATEREM BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, které svému lidu přinesl Mojžíš, jako dar od Boha. Jsou to zákony společného soužití, kdy křesťan nesmí zhřešit v žádných situacích, i kdyby mu šlo o život.

 

Církevní obřady:

 • křest
 • svatba
 • poslední pomazání
 • zádušní mše

 

Církevní svátky:

 • Vánoce (narození Ježíše Krista v Jeruzalémě)
 • Velikonoce (úmrtí a na nebevzetí Ježíše Krista; pro křesťany důležitější svátek než Vánoce)

 

Obrázek: tzv. KRUCIFIX, kde je znázorněno ukřižování Ježíše Krista; kříž - symbol křesťanství

Zdroj: www.commons.wikimedia.org

 

Dělení středověké společnosti

 

Společenská vrstva "Tituly společenských vrstev"
Panovník kníže, král, císař
Šlechta vévoda, kníže, hrabě, baron, rytíř
Duchovenstvo kněz, biskup, arcibiskup, kardinál, papež
Obchodníci, řemeslníci - - -
Zemědělci - - -

 

"Středověké příspěvky"

 • obchodníci, řemeslníci a zemědělci měli povinnost platit svému panovníkovi daně
 • zemědělci obvykle platili duchovenstvu církevní poplatky a desátky
 • obchodníci a řemeslníci platili šlechtě poddanské dávky a za robotu
 • šlechta platila nepatrně vysoké daně
 • panovník nic neplatil ani nikomu nedlužil

 

Panovník

Panovník své bojovníky ve své družině odměňoval za věrnost a statečnost v boji podílem na kořisti, takže bohatli, a také jim svěřoval různé vysoké úřady. Ti mu naopak vypomáhali se správou státu, a tím získávali politický vliv.

Dále panovník propůjčoval svá území, tzv. léna a majitel se stal tzv. leníkem.