Palestina (Izrael)

01.01.2013 13:59

Přehled dějin (data v př.n.l.):

1. konec 4. tisíciletí - území Kanaán - původní obyvatelé kanánejci (semitský původ)

2. 1800 - příchod Abraháma ("otec" Židů)

3. 16. století - vznik městských států, které se dostaly pod nadvládu Egypta

4. 14.-13. století - egyptské zajetí Židů - Mojžíšova záchrana

 

Desatero Božích přikázání:

 1. Neuctívej jiné bohy.
 2. Nezneužívej Boží jméno.
 3. Pomni, abys den sváteční světil.
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
 5. Nezabiješ.
 6. Nesesmilníš.
 7. Nepokradeš.
 8. Nepromluvíš křivého svědectví.
 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
 10. Nepožádáš statku bližního svého.

zdroj: www.otazky.vira.cz

 

5. 13. století - příchod hebrejsko-izraelských kmenů - získání převahy nad kanánejci (vznik Izraele a Jeruzaléma)

6. 10. století - král David sjednotil Palestinu

7. 970-930 - král Šalamoun:

 • velký rozkvět
 • kontakty s Egyptem a Fénicií
 • postavil chrám v Jeruzalémě
 • po smrti krále Šalamouna se území rozpadlo na:
 1. sever - Izrael (hl. město: Samaří)
 2. jih - Judea (hl. město: Jeruzalém)

                    - vzájemné nepřátelství

 

První dobytí Palestiny

 • Sargon II. (asyrský král) dobyl Samaří
 • deportováno 30 000 zajatců

 

Druhé dobytí Palestiny:

 • Nabukadnesar II. (novobabylonský král)
 • odvedení Židů do zajetí (do Babylonu)

- 587 př.n.l.: Kýros (perský král) dobyl Babylon - osvobození Židů

 

Třetí dobytí Palestiny:

 • Alexandr Makedonský (makedonský král)

- po jeho smrti získal Palestinu Seleukos (dynastie Seleukovců)

 

Čtvrté dobytí Palestiny:

 • Pompeius ("člen" prvního římského triumvirátu)
 • připojení Palestiny k Římu jako provincie

 

8. 40 - král Herodes I. (král Judeje) - nechal přestavět Jeruzalemský chrám; vraždění betlémských kojenců (biblická tradice)

9. 66 n.l. - povstání proti Římu - potlačeno Titusem

zdroj: www.wikipedia.org

Soubor:Duccio di Buoninsegna 067.jpgSoubor:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg

Obrázky:

 • král Šalamoun
 • Mojžíš se zákony

zdroj: www.wikipedia.org

 

Židovské náboženství:

Náboženství Judaismus
Patron Jahve
Kniha Bible (Starý zákon = TÓRA)
Označení věřících Židé
Víra Monoteisté
Místo, kde se modlí Synagoga
"Znak" Davidova hvězda

 

File:Brühl-Gedenkstätte-Detail.JPGSoubor:Budapest Zsinagoga.png

Obrázky:

 • židovské symboly (odshora - Davidova hvězda, Desatero, židovský svícen)
 • interiér synagogy v Budapešti

zdroj: www.wikipedia.org