Slovíčka - NOVOVĚK

31.01.2012 20:30

Absolutistická vláda monarchy = neomezená moc jediného panovníka (nic a nikdo ho neomezuje)

 

Bojkot = protest proti svobodnému obchodování

 

Centralizace = potlačování moci stavů

 

Encyklopedie = naučný slovník obsahující abecedně seřazené vědomosti

 

Gubernie = nové správní celky na ruském území (za Kteřiny II. Veliké)

 

Guvernér = vysoký správní úředník

 

Hugenoty = umírnění kalvinisté

 

Humanismus = klade důraz na člověka a chápání světa rozumem

 

Jednota bratrská = církev, která vyrostla z husitství, ale úplně se osamostnila od církevní instituce

 

Kolonie = osada (nesamostatné území podřízené vládě mateřské země)

 

Konfese = náboženské vyznání

 

Konfiskace = vyvlastnění, zabavení majetku

 

Konstituční monarchie = moc panovníka je omezena ústavou a kontrolována parlamentem (konstitucí)

 

Kozáci = svobodní lidé na Ukrajině, kteří se zabývali obchodem a bojem, především s Tatary

 

Manufaktura = řemeslnické dílny, kde je výrobní proces rozdělen na jednotlivé úkony a každý dělník dělá jenom jednu

 

Osvícenský absolutismus = je to způsob vlády, kdy hospodářské a společenské reformy vycházejí od abstolutistických vládců

 

Osvícenství = myšlenkové, kulturní, politické a hospodářské hnutí, které upřednostňuje rozum, toleranci a pozemský život

 

Personální unie = spojení dvou či více států v jeden celek osobou společného panovníka, takto spojené státy jsou jinak samostatné (zůstávají jim jejich zákony, zřízení, měna atd.)

 

Plantáž = velká plocha pro pěstování určité užitkové rostliny

 

Pragmatická sankce = dokument, zajišťující nástupnictví prvorozeného potomka (chlapce i dívku)

 

Reforma = náprava, změna k lepšímu (reformace = opravné či nápravné hnutí v církvi)

 

Rekatolizace = posílení vlivu katolické církve

 

Rezervace = vymezené území

 

Sgrafity = plošná výzdoba stěny, provedená proškrabováním ještě vlhké omítky, pod níž je vrstva omítky jiné barvy

 

Stavy = skupiny lidí, které spolu s panovníkem vládnou a rozhodují

 

Tortura = mučení