Slovíčka - STŘEDOVĚK

31.01.2012 19:13

Abatyše = matka představená v ženském klášteře

 

Artikulypožadavky

 

Cechy = sdružení řemeslníků jednoho řemesla

 

Celibát = pohlavní zdrženlivost a svobodný stav kněží, nařízený římskou katolickou církví

 

Defenestrace = vyhazování z oken

 

Elfové = mytologická bytost zřejmě pocházející ze starogermánských pověstí

 

Hejtman = vojenský velitel

 

Chalífa = v některých islámských zemích (např. Arabové) jako titul panovníka, který byl současně hlavou věřících (muslimů)

 

Christianizace = pokřesťanšťování, šíření křesťanství

 

Interdikt = zákaz všech církevních obřadů

 

Investitura = dosazování duchovních hodnostářů do jejich úřadů

 

Kladba = nesmí se kázat

 

Koncil = shromáždění církevních hodnostářů (tzv. sněm)

 

Kruciáty = křížové výpravy

 

Landfrýdy = územní celky, kde šlechta zajišťovala klid a pořádek

 

Léno = propůjčení území (leník = člověk, kterému panovník propůjčí území a on se o něj stará)

 

Madona = obraz, socha panny Marie s malým Ježíšem v náručí

 

Majordomus = nejvýznamnější úředník franského krále

 

Misionář = kazatel, který šířil křesťanství

 

Normandie = část francouzského území, osídlená lidmi ze severu

 

Odpustek = poplatek za hřích

 

Opat = mužský představený v mužském klášteře

 

Patriarcha = nejvyšší představitel pravoslavné církve

 

Privilegia = výsada, mít právo

 

Přijímání podobojí = tělo a krev Kristova

 

Runy = písmena abecedy používaná v severní Evropě před rokem 1000 n.l.

 

Řehole = soupis pravidel pro život v klášteře

 

Sága = dlouhé příběhy na pokračování

 

Spanilé jízdy = výpravy do ciziny

 

Tribut = mírový poplatek

 

Věrozvěst = ten, kdo zvěstuje, tedy hlásá víru (tj. křesťanskou)