Středověk - SVĚTOVÉ DĚJINY

Křesťanství a úvod do středověku

29.01.2012 20:15
Křesťanství Pro celý středověk je typické právě křesťanství. Této víře naslouchá celá Evropa a je jí plně oddána. Věří se už pouze v jedoho boha a to JEŽÍŠE KRISTA, který se narodil v Jeruzalémě. Hlavou celé křesťanské víry je papež, který má své sídlo v Římě (s postupem času se papežský dvůr...

Franská říše

01.02.2012 20:38
Franská říše Tato říše se rozkládala v povodí řeky Rýn (dnešní Německo, Francie, Švýcarsko a země Beneluxu). Zde se jako první začali usazovat kmeny Franků (odtud Franská říše). Rozkvět, své doby nejuznávanější říše, zapříčinili i významní králové; zde uvádím pouze ty nejznámější:   1....

Raně středověká Anglie

03.02.2012 18:57
Anglie Jako první, kdo začíná osídlovat jižní část Británie, byly kmeny Anglů a Sasů (původem germáni). Tyto dva kmeny se s postupem času tak sbližují, že vzniká jejich společný jazyk, společnost i kultura. Z Anglů a Sasů se následně stávají Anglosasové. Jejich prvním a zároveň společným...

Byzanc

04.02.2012 15:28
Byzanc Byzantská říše vnikla roku 476 a rozprostírala se ve východní části Evropy. S postupem času říše ovládala oblasti Malé Asie, Řecka (+ Balkánský poloostrov), Itálie, severní části Afriky a dnešního Španělska. Dalo by se říci, že Byzanc vznikla ihned po pádu Římské říše, jelikož...

Arabové a Turci

05.02.2012 14:05
Arabové a Turci Dva velké protipóly - křesťanství a islám. Obě dvě náboženství vyznávají úplně jiná pravidla a jiné zvyky. S postupem času se z těchto dvou skupin stanou velcí rivalové - západ se stane křesťanský, východ naopak muslimský.   Křesťané  vs. ...

Kruciáty

05.02.2012 20:18
Kruciáty           (=křížové výpravy)   V roce 1095 byla vyhlášena papežem Urbanem II. první křížová výprava do SVATÉ ZEMĚ, jak křesťané nazývali Palestinu. Cílem mělo být osvobození posvátných míst a Božího hrobu v Jeruzalémě od kacířů. Ve...

Slované ve středověku

05.02.2012 20:38
Slované Západní slované: Češi, Poláci, Slováci Východní slované: Rusové, Bělorusové Jižní slované: Srbové, Chorvaté, Slovinci   Kyjevská Rus Kyjevská Rus je nejstarší slovanskou zemí, která se nacházela ve východní části Evropy. Území původně obývané Slovany, bylo rozděleno mezi...

Románský sloh, Gotika

18.02.2012 19:44
Románský sloh  (11. - 13. století)   Co je typické pro románský sloh? mohutné zdi dřevěné ploché stropy valená klenba zdobené sloupy půlkruhová okna sdružená okna portály   Z kamene se stavěly pouze kostely a...

Stoletá válka

19.02.2012 19:35
Stoletá válka Stoletá válka, trvající od roku 1337 do 1453, byl konflikt mezi Francií a Aglií. Podmínkou k vypuknutí tohoto konfliktu byl boj o francouzské dědictví. To však nebyla jediná záminka k vyvrcholení této války. Anglický král totiž vlastnil v zemi galského kohouta některá území - tím...

Středověk - ČESKÉ DĚJINY

Pravlast Slovanů

12.02.2012 17:41
Pravlast Slovanů Pravlast Slovanů je považována mezi řekami Dněprem a Vislou. První zmínka o Slovanech na našem území pochází z tzv. Fredegarovy kroniky. Z ní se dozvídáme, že franský kupec Sámo sjednotil Slovany žijící na našem území v boji proti Avarům. Sámova říše (také jako kmenový svaz -...

Velkomoravská říše

12.02.2012 18:08
Velkomoravská říše - Velká Morava   Velkomoravská říše se rozprostírala v oblasti řek Moravy a Dyje. Tato země je považována za jednu z největších říší na našem území.   Vznik říše Velká Morava vzniká kolem roku 833. Zásluhu na tom má první vládce říše - kníže Mojmír (vládce...

České knížectví

13.02.2012 16:57
České knížectví O počátcích českého knížectví se dozvídáme z kronik či pověstí (Kosmova kronika, Kronika tak řečeného Dalimila, Staré pověsti české). Zde jsou uvedeny pouze ti nejvýznamnější a nejznámější vládci Českého knížectví:   Bořivoj a Ludmila Bořivoj I. je pokládán za...

Čeští králové - PŘEMYSLOVCI

13.02.2012 19:58
Čeští králové - PŘEMYSLOVCI Mezi přemyslovské české krále zařazujeme dohromady sedm panovníků, zde jsou uvedeny:   Vratislav II. (kníže; Vratislav I. - král) Tento panovník se může pyšnit hodností knížete i krále. Konec jeho vlády jako kníže přichází roku 1085, kdy získává titul...

Jindřich Korutanský, Rudolf "Kaše"

06.08.2012 17:50
1. Jindřich Korutanský (asi 1265 - 1335) tyrolský hrabě korutanský vévoda český a polský král   Život: Jindřich Korutanský se narodil roku 1265 jako syn Menharda II. a jeho ženy Alžběty Bavorské. Po smrti otce (1296) se stal korutanským vévodou. Roku 1306 se Jindřich...

Život ve středověku - České království

15.02.2012 19:59
Jak se žilo ve středověku v českém království? Společnost a) Změny v zemědělství vynalezen chomout využívá se trojpolní hospodaření (viz. tabulka)   Díky těmto změnám se zvyšují výnosy.   Trojpolní hospodaření: -- 1. rok 2....

Lucemburkové

15.02.2012 20:50
Jan Lucemburský   Průběh vlády Jan Lucemburský je považován za prvního českého krále z rodu Lucemburků. Po smrti posledního Přemyslovce vycítili Lucemburkové možnost zmocnit se českého království ve svůj prospěch. Po vtrhnutí do Čech přijal Jan Lucemburský věrnost českým stavům a roku...

Mistr Jan Hus

11.06.2012 19:02
Jan Hus (1370 - 6.7. 1415) Mistr Jan Hus (římskokatolický kněz, kazatel a reformátor) se narodil roku 1370 v Husinci. Už v mládí se inspiroval myšlenkami anglického teologa Jana Viklefa (angl. John Wycliff), které za svého života využil.   Život: Jako mladý studoval na pražské...

Husité

13.06.2012 17:34
Husité následníci J. Husa kališníci (ve znaku měli kalich, symbol přijímání podobojí = tělo a krev Kristova)   Čtyři pražské artikuly (= viz. Slovníček): svobodné kázání a výklad Bible přijímání podobojí zákaz světské moci kněží (s tím souvisí i zabavení církevního...

Jan Žižka a Prokop Holý

27.07.2012 14:24
1. Jan Žižka (1360, Trocnov - 1424, u Přibyslavi) Jan Žižka byl významným českým válečníkem, vojevůdcem i stratégem. Díky své vozové hradbě nebyl nikdy poražen.   Život: Jan Žižka se narodil roku 1360 v jihočeské vesničce Trocnov. Za svého mládí se aktivně zapojoval proti Rožmberkům...

Husitské zbraně a vozové hradby

02.08.2012 18:08
1. Husitské zbraně Mezi nejznámější husitské zbraně patří:   halapartna (1) kopí (2) sudlice (3;5) sekyra (4) šídlo (6) meč (7) cep (8) kropáč (9) řemdih (10) sudlice ušatá (11)     2. Vozová hradba Vozové hradby patří mezi...

Albrecht II. Habsburský a L. Pohrobek

05.08.2012 17:35
1. Albrecht II. Habsburský (10.8. 1397 - 27.10. 1439) Albrecht II. Habsburský byl rakouský vévoda (jako Albrecht V.) a český, uherský a říšský král. Na český trůn nastoupil roku 1438 jako následník Zikmunda Lucemburského.   Život: Albrecht II. Habsburský se narodil roku 1397 jako...

Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín

06.08.2012 14:13
Jiří z Poděbrad (23.4. 1420 - 22.3. 1471) Jiří z Poděbrad se narodil roku 1420 jako syn otce Viktorína z Poděbrad. I přesto, že mu v žilách nekolovala modrá krev, se stal roku 1458 českým králem. Je také přezdíván jako král dvojího lidu. Obrázek: Podpis Jiřího z Poděbrad. Zdroj:...

Jagellonci

01.09.2012 20:25
1. Vladislav Jagellonský (1.3. 1456 - 13.3. 1516) Vladislav Jagellonský se narodil roku 1456 jako syn polského krále Kazimíra IV. Jagellonského a jeho ženy Alžběty Habsburské, která byla přezdívána jako matka králů. Za svého života se proslavil jako: král český (jako Vladislav II....