Řecko-perské války, Peloponéská válka

27.01.2013 13:26

1. Řecko-perské války (492-449 př.n.l.)

 

Přehled perských králů:

1. Kýrós II. Veliký

 • vláda: 559-530 př.n.l.
 • 539 př.n.l. - dobyl Babylon

2. Kambýsés II.

 • vláda: 530-532 př.n.l
 • 522 př.n.l. - dobyl Egypt

3. Dareios I.

 • vláda: 522-486 př.n.l.
 • rozdělil říši na satrapie ("kraje")
 • účastnil se bitvy u Marathonu

4. Xerxés I.

 • vláda: 486-465 př.n.l.
 • porážka v řecko-perských válkách

5. Dareios III.

 • vláda: 336-330 př.n.l
 • války s A. Makedonským
 • definitivní porážka a konec říše

 

Obrázek: Perská říše (oranžová) s řeckými státy (polis - světle modrá).

zdroj: www.antika.avonet.cz

 

Počátek války:

 • dobré obchodní a politické vztahy
 • Peršané však toužili po vládě - rozšiřování své říše:
 1. dobytí Egypta
 2. obsazení Thrákie až po Dunaj
 3. obsazení Makedonie a Malé Asie

 

500-494 př.n.l. - povstání maloasijských Řeků proti Peršanům

 • vyplenění Sardy (sídlo perského satrapy - Athéňané však poraženi)
 • Peršané dobyli Milétos a jiná maloasijská města - athénská pomoc » záminka Peršanů k napadení Řecka

 

Průběh války:

září 490 př.n.l. - bitva u Marathonu

 • početní síly:
 1. Persie - 100 000 vojáků; vojevůdce - Dareios I.
 2. Řecko - 9000 + 1000 vojáků; vojevůdce - Miltiadés (tvůrce nové taktiky - slabý střed, pevná křídla)
 • útok na Attiku
 • výsledek - porážka Peršanů; padlo:
 1. Persie - 6 400 vojáků
 2. Řecko - 192 vojáků
 • Feidippidés - údajný běžec (Marathón » Athény), který před svou smrtí pronesl tato slova:

 

"Zvítězili jsme!"

 

srpen 480 př.n.l. - bitva u Thermopyl1. + bitva u mysu Artemision2.

1. Peršané (Xerxés I.) vs. Řekové (Leonidas)

  - 2 dny bojů v úzké soutěsce mezi horami a pobřežím

  - Peršané zvítězili zradou Řeka  - Efialtés

  - všichni Řekové pobiti; epitaf (od řeckého básníka Simónidéa z Keu), který se dnes nachází na místě, kde byli vojáci pohřbeni, nese tato slova:

 

"Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jakož zákony kázaly nám"

 

Soubor:Thermopyles.JPG

Obrázek: Pomník krále Leonida, na kterém se nachází již zmíněný epitaf.

zdroj: www.wikipedia.org

 

- Peršané táhli na Athény, které vyplenili » Athéňané se ukryli na ostrov Salamis

 

2. lodní bitva; výsledek: nerozhodný

 

září 480 př.n.l. - bitva u Salamíny

 • lodní bitva
 • vítězství pro Řeky (lepší ovladatelnost lodí)

 

srpen 479 př.n.l. - bitva u Platají

 • pozemní bitva
 • početní síly:
 1. Persie: 350 000 vojáků
 2. Řecko: 40 000 vojáků + těžkooděnci
 • námořní bitva u mysu Mykalé - poražen zbytek perského vojska

 

Výsledek:

 • obranné boje Řeků skončily vítězně - války za osvobození maloasijských Řeků
 • příčiny vítězství Řeků:
 1. lepší výzbroj, velení, výcvik, loďstvo aj.
 2. bojovali za svou svobodu

 

 

Období mezi válkami

478 př.n.l. - vznik Délského (později Athénského) spolku, podle ostrova Délu, kde byla uložena spolková pokladna

404 př.n.l. - zánik Athénského spolku - prohra Athén v peloponéské válce

 

449 př.n.l. - Artaxerxés uzavřel tzv. Kalliův mír

 • konec řecko-perských válek
 • nezávislost Řeků v Malé Asii a Egejském moři

 

- nadřazenost Athén - střety se Spartou a Peloponéským spolkem

445 př.n.l. - příměří a mírová smlouva mezi Spartou a Athénami na 30 let

 

 

2. Peloponéská válka (431-404 př.n.l.)

Příčiny:

 • boj o nadvládu nad Řeckem
 • boj mezi:
 1. Athény vs. Sparta
 2. demokracie vs. vláda aristokracie
 3. Iónové vs. Dórové

 

Průběh:

 • peloponéská válka se dělí na dvě části:
 1. válka Archidámova
 2. válka dekelejská

 

1. 431-421 př.n.l. - Válka Archidámova

Athény:

 • do roku 429 př.n.l. hlavní postava Athén - Perikles (viz. kapitola Athény vs. Sparta)
 • po smrti Perikla se ujal moci Kleón
 • válka obranná

 

Sparta:

 • Archidámos II. (později se ujal vlády Brásidás)
 • válka útočná

 

Bitvy:

422 př.n.l. - bitva u Amfipole (vítězství Sparty)

421 př.n.l. - izavřen Nikiův mír (platnost do roku 413 př.n.l.)

 

415 př.n.l. - bitva u Syrakusy

 • důležitá válka na Sicílii
 • vojevůdce Alkibiadés ("playboy starořeckých dějin")
 • porážka Athén (Spartu podpořili Peršané - finanční podpora)

 

      

 

Obrázek: Zjednodušené schéma bitvy u Syrakusy - během bitvy byli Sparťané obklíčeni athénskými vojsky, které však nakonec obklíčili samotní Sparťané » Athény se tak ocitly v neprůchodné pasti!

 

2. 413-404 př.n.l. - Válka dekelejská

Athény:

 • odpadnutí athénských spojenců
 • vojevůdce: Alkibiadés
 • vítězství v námořních bitvách (bitva u Abydu)

 

Sparta:

 • finanční podpora od Peršanů
 • vojevůdce: Lýsandros

 

Bitvy:

405 př.n.l. - bitva u Aigospotamoi

 • definitivní vítězství pro Spartu

 

404 př.n.l. - obležené Athény se vzdaly » přistoupení k podmínkám

 

Důsledky:

 1. rozpuštění Athénského spolku
 2. zničení loďtsva (kromě 12 lodí)
 3. vzdát se všech osad mimo Attiku
 4. vstup do Peloponéského spolku
 5. zboření hradeb (viz. obrázek)
 6. vláda 30 tyranů

 

       

 

Obrázek: Po válce musely Athény zbořit své ochranné hradby, které se rozprostírali až k pobřeží.

 

 • 401 př.n.l. - obnova athénské demokracie
 • celkové oslabení na všech stranách » cesta do područí Makedonie