Řecko

18.01.2012 20:35

Přehled dějin (data v př.n.l.):

 • 2500 - 1450 - 0. období - Kréta (Minojská kultura)
 • 1650 - 1200 - 1. období - Mykénská kultura
 • 1200 - 800 - 2. období - Homérská doba
 • 800 - 500 - 3. období - Doba archaická
 • 500 - 338 - 4. období - Doba klasická
 • 338 - 146 - 5. období - Doba helénistická

 

 

0. období - Minojská kultura

 • území: ostrov Kréta
 • hl. město: Knóssos
 • palác v Knóssu:
 1. sídlo vládce a státní správy
 2. úřední i obytné místnosti, koupelny s vanami
 3. aréna pro hry s býky
 4. zničen zemětřesením

 

Starořecké báje spojené s Minojskou kulturou:

 • Král Mínos a Mínótaurus:

 

 

Obrázek:

 1. Mínós - syn Dia a Európy; později krétský král, který si vzal za ženu Pásifaé; spolu splodili Mínótaura
 2. Mínótaurus - tvor s býčí hlavou a lidským tělem, který byl uvězněn do labyrintu v Knóssu; zde požadoval oběti v podobě 7 panen a 7 paniců
 3. Théseus - řecký hrdina, který zabil Mínótaura; ven z labyrintu se dostal díky Ariadniny niti, která mu "ukázala" cestu ven

 

 

 • Labyrint v Knóssu

 

                       

 

Obrázek:

 1. Mínós - krétský král, který požádal Daidala, postavit palác v Knóssu
 2. Daidalos - významný stavitel, který byl se svým synem Ikarem uvězněn na Krétě (Mínós se totiž obával, že Daidalos postaví mimo Krétu ještě hezčí palác než je v Knóssu); spolu s Ikarem však uprchl - díky křídlům, které si vyrobili z ptačích per a vosku
 3. Ikaros - syn Daidala; i přes varování otce, vzlétl moc vysoko a vosk, který držel ptačí pera pohromadě, se roztavil - Ikaros spadl do moře a utopil se

 

1450 př.n.l.: dobytí Kréty mykénskými kmeny - Acháji

 

Kultura a umění:

 • lineární písmo A, B (typ abecedy)
 1. přeneseno do Řecka
 2. typ A nerozluštěno, typ B rozluštěno
 • bronzové sošky, malby (fresky) + hry s býky

 

 

1. období - Mykénská kultura

 • území: řecké město Mykény
 • od roku 2000 př.n.l. - osídlování řeckými kmeny:
 1. Achajci - Peloponéské ostrovy, Malá Asie, Kypr
 2. Iónové - Attika, Euboia, Samos, Milétos, Efesos
 3. Aiolové - Thesalie, SZ Malé Asie, Lesbos
 4. Dórové - Peloponés, Isthmos, Kréta, Rhodos, JZ Malé Asie

 

 • střediska: Mykény, Tirynthos, Pylos (archiv destiček s lineárním písmem B), Sparta
 • otrokářská společnost
 • obchod: Egypt, Ugarit, Foinikie (Fénicie)
 • 15. století př.n.l. - dobytí Kréty
 • 13. - 12. stol. př.n.l. - (asi) trójská válka + příchod Dórů do Řecka

 

Dórové:

 • výborní válečníci (železné zbraně)
 • kulturně zaostalí

 

   

 

Obrázky:

 1. nástěnné malby - fresky
 2. posmrtná maska mykénského krále Agamemnóna

Zdroj: www.wikipedia.org

 

 

2. období - Homérská doba

 • organizace společnosti:

 

Organizace Lat. název Představitel Lat. název představitele
kmen fýla král basileo
bratrstvo frátrie fratriarchont -
rod genos stařešina archón

 

pozn.: kmeny se někdy sdružovaly do kmenových svazů

 

 • rozvrstvení společnosti:
 1. démos - svobodní občané; vlastníci půdy, řemeslníci a obchodníci
 2. thétové - původní obyvatelé a cizinci; nemohli vlastnit půdu, neplnoprávní
 3. dúloi - otroci

 

 • aristoi (viz. Slovníček) - tvořili poradní orgán králi

 

Otroctví:

 • zdroje otroků:
 1. války
 2. koupě
 3. za trest
 4. pro dluhy
 • zaměstnání otroků: řemeslníci, zemědělci

 

Homér:

 • řecký básník
 • údajně napsal dva významné eposy: Ílias (Iliada) a Odyssea:

 

Ílias:

Zdroj: AUGUSTA, Pavel. Dějiny starověkého Řecka a Říma. Praha: SPL, 1994, s. 10-11. ISBN 80-86287-02-5.

 

Celá báseň Ilias je věnována dobývání města Tróje (řecky Ilion) řeckými vojsky. Město Trója se nacházela v oblasti dnešní Malé Asie. V básni jsou uveřejněny pouze události desátého měsíce devátého roku války.

Pověst vypráví o tom, jak je trójský princ Paris vybrán k rozhodnutí o nejkrásnější z bohyň. Rozhoduje se mezi Hérou, která mu za jeho volbu nabízí nadvládu na Asií, Athénou, která mu slibuje válečnou slávu a Afroditou, která mu nabízí zamilování se do nejkrásnější ženy světa. Paris si vybírá Afroditu, která mu slíbí lásku s nádhernou Helenu. Ta je však už dávno vdaná za spartského krále Meneláa, a tak Paris Helenu unáší do města Trója, kde se zachvíli objeví řecká vojska (v čele s Agamemnónem), která prahnou po pomstě. Hradby obléhají dlouhých deset let. Zdá se, že řecká vojska trójské hradby neprolomí, jenomže jeden z proslulých hrdinů Odysseus vymyslí lest. Nechá před hradbami postavit velkého dřevěného, ale hlavně dutého koně, do kterého se "nasouká" část řeckého vojska. "Koně" darují Trójanům jako dar od bohyně Athény. Trója dar přijme a přesunou ho za hradby města. Pod rouškou tmy a bujarých oslav trójských lidí, začnou z koně vyskakovat vojáci. Ti otevřou hlavní bránu do města a celé vojsko se tak dostane za nedobytné hradby. Poté město dobyjí a celé spálí. Druhý den zůstanou z města pouhé rozvaliny.

 

Odyssea:

Tato báseň vypráví o cestě Odyssea, tvůrce trojského koně, do své rodné Ithaky. Odysseus musí čelit různým překážkám a jeho cesta domů trvá celkem 10 let. Bojuje například s kyklópem (jedookým obrem) Polyfémem. Poté se dostane na ostrov lidožroutů či ke kouzelinici Kirké. Utká se s děsivým větrem Charybdou nebo mořskou obludou Skyllou. Nakonec se po všech útrapách dostává domů, kde ještě musí zabít ctitele své ženy Penelopy. Ta však svého manžela nepozná. Penelopa Odysseovi uvěří až tehdy, kdy řecký hrdina nedokáže přinést jejich postel. Ta je totiž vyrobena z kmene stromu, který je pevně zakořeněn v půdě.

 

 

3. období - Doba archaická

 • vznik městských států (polis) - velký počet (více než má současná OSN)
 • začala peněžní směna
 • půda v soukromém vlastnictví
 • rozvoj vzdělanosti - řecká alfabeta

 

Velká řecká kolonizace:

Příčiny:

 1. přelidnění ve městech
 2. dovoz obilí a surovin (kovy + dřevo)
 3. odbyt řemeslných výrobků

 

Charakter:

 1. budování nezávislých osad, se kterými se obchodovalo
 2. Řekové nevyžadovali daně a nepřinášeli nadvládu

 

Významné osady:

 • Z - Marseille, Neapol, Syrakúsy (na současné Sicílii), Tarent
 • SV - Byzanc, Konstance, Varna
 • J - Kyréné, Naukratis

 

- během kolonizace docházelo ke střetům s Féničany (východní pobřeží Středozemního moře)

 • fénická města: Sidón, Byblos, Tyros, Kartágo
 • 600 př.n.l. - Féničané obepluli Afriku

 

Tyranida:

 • vládla pro lid
 • doba značována jako "zlatý věk Řecka"
 • raná tyranida:
 1. Thrasybálos
 2. Falaris
 3. Periandros

 

- 600 př.n.l. - růst počtu podílu práce otroků

- od 5. stol. př.n.l. - počátky demokracie

 

4. období - Doba klasická

 • období Athén a Sparty (viz. kapitola Athény vs. Sparta)
 • období válek (viz. kapitola Řecko-perské válka, Peloponéská válka)

 

5. období - Doba helénistická

 • nadvláda Makedonie
 • Filip II. Makedonský a Alexandr Veliký

- viz. kapitola Nadvláda Makedonie

 

 

Kultura starověkého Řecka:

1. Náboženství:

- polyteismus

- 3 generace bohů:

 • 1. generace: Gaia (Země) + Úranos (nebe)
 • 2. generace: Titáni (Kronos + Rheá)
 • 3. generace: Olympští bohové

- vzájemné nepřátelství mezi Titány a bohy 3. generace - vítězství pro Olympské bohy

 

Bohové 3. generace:

Bůh - řecky Bůh - římsky Jeho správa či poslání
Zeus Jupiter bůh blesků; nejvyšší z bohů
Héra Juno bohyně manželství
Athéna Minerva bohyně moudrosti
Poseidón Neptun bůh moří
Hádés Pluto bůh podsvětí
Arés Mars bůh války
Afrodíté Venuše bohyně krásy a lásky
Apollón Apollón bůh světla a Slunce
Dionýsos Bacchus bůh oslav a vína
Deméter Ceres bohyně úrody
Hermés Merkur bůh obchodníků a podvodníků
Héfaistos Vulkán bůh kovářů a ohně
Artemis Diana bohyně lovu
+ Kerberos - trojhlavý pes, střeží vchod do podsvětí

 

 

2. Literatura:

 • eposy (Homér a Hésiodon)
 • lyrika (Sapfó, Pindaros)
 • tragédie (Aischylos, Sofokles, Euripidés)
 • komedie (Aristofanés)
 • dějepisectví:
 1. Hérodotos (Dějiny)
 2. Thukydidés (Dějiny peloponéské války)
 3. Xenofón (Řecké dějiny, Anabase)
 4. Polybios (Dějiny Říma)
 5. Plútarchos (Souběžné životopisy slavných Řeků a Římanů)

 

3. Věda:

 • filozofie (Sokratés, Platón, Aristoteles)
 • přírodní vědy (Pythágoras, Eukleidés, Archimedés, Tháles z Mílétu)
 • lékařství (Hippokrates)
 • sochařství (Myrón, Polykleitos, Feidias, Práxitelés)

 

4. Architektura:

chrámy, divadla, domy

sloupy: dórské, iónské, korintské, karyatidy (postavy žen)

 

          

 

Obrázek: Tři druhy sloupů (do prava): dórský, ionský a korintský

Zdroj: kniha Dějiny starověkého Řecka a Říma